ewch i’r prif gynnwys

cynllun ffioedd a mynediad

o dan ddeddf addysg uwch (cymru) 2015, mae’n ofynnol i ni ddatblygu cynllun ffioedd a mynediad bob blwyddyn a buddsoddi cyfran o’r incwm ffioedd israddedig ar waith cynllun ffioedd a mynediad.

mae ein cynllun ffioedd a mynediad yn nodi’r gweithgareddau y byddwn yn eu cyflawni i sicrhau cyfle cyfartal a mynediad teg i grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch, a’u cefnogi i gyflawni canlyniadau llwyddiannus. mae hyn yn cynnwys mesurau i ddenu ceisiadau gan fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir a’u cadw.

mae manylion ar y cynllun ynghylch sut y byddwn yn parhau i ddarparu addysg uwch, gan gynnwys darpariaeth gymraeg, i’r holl fyfyrwyr israddedig trwy wella profiad y myfyrwyr a chyflogadwyedd.

crynodeb 2020-21

er mwyn hyrwyddo cyfle cyfartal, ehangu mynediad at addysg uwch, cynyddu dysgu drwy'r gymraeg a gwella deilliannau ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir a myfyrwyr sy'n agored i niwed, byddwn yn:

  1. codi dyheadau a chynyddu mynediad at addysg uwch ymhlith grwpiau a dangynrychiolir drwy weithgareddau wedi'u harwain gan y brifysgol, ac ar y cyd â strategaeth ymestyn yn ehangach first campus.
  2. cefnogi parhad ymysg grwpiau a dangynrychiolir a'r rheini ag anghenion ychwanegol. byddwn yn gwneud hyn drwy roi pwyslais newydd ar gefnogaeth gynhwysfawr ar gyfer pontio er mwyn addasu i fywyd yn y brifysgol.
  3. ymestyn ein darpariaeth gymraeg mewn partneriaeth â'r coleg cymraeg cenedlaethol yn rhan o strategaeth newydd, gyfannol y gymraeg – un â'r nod o gynyddu'r niferoedd sy'n dewis ein darpariaeth drwy wella pob agwedd ar fywyd cymraeg y brifysgol.
  4. gwella cyflogadwyedd grwpiau a dangynrychiolir gyda chefnogaeth gyrfaoedd wedi'i thargedu a phecynnau cymorth ychwanegol ar gyfer lleoliadau rhyngwladol.

er mwyn hyrwyddo addysg uwch, gwella ymgysylltu dinesig, sicrhau dysgu ac addysgu o safon uchel a chefnogi llais y myfyriwr a chyflogadwyedd graddedigion, byddwn yn:

  1. gweithredu rhaglen gymunedol ac ymgysylltu dinesig gan gynnwys gweithio gydag ysgolion a cholegau ar draws cymru.
  2. cynnig amgylchedd, profiad ac isadeiledd dysgu ac addysgu o safon uchel sy'n bodloni anghenion amrywiol myfyrwyr.
  3. cynnig gwasanaeth cefnogi myfyrwyr o safon uchel sy'n atgyfnerthu'r amgylchedd dysgu ac addysgu gan alluogi myfyrwyr i gael y profiad gorau.
  4. gwella cyflogadwyedd ein myfyrwyr drwy ein gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd a chynnig mwy o gyfleoedd profiad gwaith gan gynnwys lleoliadau, gwirfoddoli a chyfleoedd rhyngwladol.

lawrlwytho ein cynlluniau presennol

fee and access plan 2021-22 (welsh)

the fee and access plan 21/22 was approved by hefcw in may 2020.

fee and access plan 2020-21

read our hefcw approved fees and access plan for 2020/21. approved by hefcw on 3 september 2019.

cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol gan ccauc ym mis gorffennaf 2018. cymeradwywyd amrywiad i atodiad aii gan ccauc ar 16 gorffennaf 2019. roedd yr amrywiad hwn mewn ymateb i gytundeb masnachfraint newydd gyda phrifysgol bangor ar gyfer cyflwyno’r radd mbbcch yng ngogledd cymru.

cynlluniau o’r blynyddoedd blaenorol

lawrlwythwch ein cynllun ffioedd a mynediad a gymeradwywyd gan ccauc o’r blynyddoedd blaenorol: