ewch i’r prif gynnwys

canolfan gwybodaeth academia europea caerdydd

mae canolfan wybodaeth caerdydd academi europaea wedi’i leoli yn ein canolfan ymchwil delweddu'r ymennydd.

mae gan hyb gwybodaeth caerdydd academia europaea rôl hollbwysig er mewn gwneud cyngor gwyddonol ar gael i lunwyr polisïau yn ewrop.

mae’n rhan o rwydwaith ewropeaidd o hybiau sy’n codi proffil ymchwil ryngwladol ragorol, ac yn ysgogi rhwydweithiau rhyngddisgyblaethol newydd.

academia europaea

cymdeithas anllywodraethol sy'n gweithredu fel academi draws-ewropeaidd yw academia europaea a chafodd ei sefydlu ym 1988.

gwyddonwyr ac ysgolheigion arweiniol sy'n hyrwyddo ymchwil, dysgu ac addysg ar y cyd yw’r aelodau. mae aelodau academia europaea, o’r enw maes, yn cael eu hethol ar sail rhagoriaeth academaidd. bellach, mae gan academia europaea bron 4,000 o aelodau ar draws y byd, gan gynnwys dros 70 o enillwyr gwobr nobel. mae aelodaeth yn agored i’r gwyddonwyr a’r ysgolheigion gorau yn y byd.

aelodau yng nghymru

hybiau gwybodaeth rhanbarthol

mae academia europaea’n gweithredu drwy rwydwaith o hybiau gwybodaeth rhanbarthol:

hyb caerdydd

sefydlwyd hyb caerdydd yn 2016 ar ôl llofnodi cytundeb cydweithio rhwng academia europaea a phrifysgol caerdydd.

nod yr hyb yw cyfeirio diddordeb at ragoriaeth ymchwil ar draws ewrop a bod o les i’r brifysgol a’r rhanbarth ehangach drwy ysgogi cysylltiadau a rhwydweithiau newydd o arbenigedd.

partneriaid

mae’r hyb wedi bod yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o bartneriaid, gan gynnwys:

  • academi ifanc ewrop, cymdeithas ddysgedig cymru (lsw), y gymdeithas frenhinol
  • partneriaid strategol prifysgol caerdydd yn ewrop, gan gynnwys ku leuven
  • canolfannau ymchwil ac ysgolheictod ym mhrifysgolion cymru
  • sefydliadau gw4 (prifysgolion bryste, caerfaddon, caerdydd a chaer-wysg)

ein gwaith

mae gennym raglen waith uchelgeisiol sy’n ceisio cryfhau cydweithio ac isadeiledd gwyddonol ar draws pob disgyblaeth ledled ewrop. mae cefnogi llunwyr polisïau’n rhan hanfodol o’n cenhadaeth.

mae’r hyb yn gweithio ar wyddoniaeth ar gyfer polisi drwy brosiect sapea (cyngor gwyddonol gan academïau ewropeaidd i lunwyr polisïau) horizon 2020, sy’n rhan o fecanwaith cyngor gwyddonol y comisiwn ewropeaidd.

mae grŵp o brif gynghorwyr gwyddonol y comisiwn ewropeaidd yn defnyddio adroddiadau sapea i wneud argymhellion ynghylch polisïau i’r comisiwn. mae’r broses dryloyw hon yn gwneud yn siŵr bod cynigion y comisiwn ynghylch polisi a deddfwriaeth yn seiliedig ar wybodaeth dda.

cyflawniadau

cafodd adroddiad adolygu tystiolaeth cyntaf sapea, food from the oceans, ei gydlynu gan hyb caerdydd ac yn ddiweddarach, arweiniodd yr hyb y gwaith o gydlynu adolygiad o dystiolaeth ynghylch ‘dehongli gwyddoniaeth ar gyfer llunwyr polisi o dan amodau llawn cymhlethdod ac ansicrwydd’.

drwy weithio mewn partneriaeth â gwasanaeth llyfrgelloedd y brifysgol, mae hyb caerdydd yn rheoli adolygiadau systematig dros brosiect sapea. yn 2019, cynhaliodd caerdydd adolygiad systematig mawr ar gyfer y prosiect ‘tuag at system fwyd gynaliadwy i’r ue’.

digwyddiadau

rydym yn cynnig rhaglen gyffrous o weithgareddau, sy’n rhad ac am ddim fel arfer, ac yn agored i bawb. mae digwyddiadau blaenorol wedi canolbwyntio ar bynciau cyfredol fel gwyddoniaeth ar gyfer llunio polisïau, rhwydweithiau ymchwil rhyngwladol, brexit, ymchwil ryngddisgyblaethol, gwerthuso ymchwil a gwyddoniaeth agored.

rhagor o wybodaeth

ewch i wefan hyb gwybodaeth caerdydd academia europaea

cysylltu

juliet davies

executive officer