ewch i’r prif gynnwys

gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Vulnerable woman sitting alone

bob blwyddyn, mae tua 1.2 miliwn o ddioddefwyr benywaidd a 700,000 o ddioddefwyr gwrywaidd yn datgelu eu bod yn profi trais yn y cartref bob blwyddyn, yn ôl ffigurau blynyddol o arolwg troseddau cymru a lloegr (csew). serch hynny, cyn 2002, prin iawn oedd sylfaen y dystiolaeth o ran 'beth sy'n effeithiol' i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

ffyrdd newydd o weithio

cynhaliodd dr amanda robinson gyfres o brosiectau ymchwil rhyng-gysylltiedig, oedd yn defnyddio dulliau ansoddol a meintiol, i nodi arferion gwaith effeithiol a mesur canlyniadau. rhoddodd yr ymchwil ganfyddiadau pwysig am sut i ymateb orau i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol:

mae partneriaethau aml-asiantaeth yn hanfodol er mwyn rhoi gwasanaeth gwell. nododd yr ymchwil fod llysoedd trais domestig arbenigol yn cynnig ffordd o fynd i'r afael â thrais domestig yn rhan o fframwaith aml-asiantaeth a ddyluniwyd drwy ystyried anghenion diogelwch a chymorth dioddefwyr a phlant.

mae angen cymorth annibynnol gan ddarparwyr arbenigol ar ddioddefwyr. cyfrannodd yr ymchwil at sail dystiolaeth gadarn ynglŷn â gwerth y gwasanaethau hyn i ddioddefwyr unigol ac asiantaethau partner fel yr heddlu.

mae angen math penodol o wasanaeth ar ddioddefwyr risg uchel. dangosodd yr ymchwil fod cynadleddau aml-asiantaeth sy'n asesu risg yn enghraifft effeithiol o sut i helpu'r rheini sydd fwyaf mewn perygl o gam-drin difrifol neu ddynladdiad yn ôl pob golwg.

ymateb i drais: arloesedd caerdydd

cynhaliwyd y gynhadledd asesu risg aml-asiantaeth gyntaf (marac) yng nghaerdydd. erbyn hyn, mae dros 280 o gynadleddau o'r fath ar waith ledled cymru, lloegr, yr alban a gogledd iwerddon, ac maent yn ymateb i dros 74,000 o achosion risg uchel o drais domestig gyda 94,000 o blant o dan sylw.

newid y cyd-destun ar gyfer cyflwyno gwasanaethau

mae'r gwasanaethau a gyflwynir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol wedi newid yn sylweddol yng nghymru, y du a'r ue yn ystod y degawd diwethaf, ac mae'r dystiolaeth a gynhyrchwyd gan ymchwil dr robinson wedi bod yn hollbwysig yn y datblygiadau hyn. roedd tri o'r saith amcan polisi yn yr adroddiad 'saving lives, reducing harm, protecting the public' gan lywodraeth y du yn 2008, wedi defnyddio tystiolaeth o waith ymchwil dr robinson. 

erbyn hyn, mae llwyfan o ymyriadau ar gael yn y du nad oedd yn bodoli cyn y gwaith ymchwil hwn. mae'r gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr trais domestig a rhywiol yn cael eu cyflwyno mewn ffyrdd mwy cyfannol, effeithlon ac effeithiol yn y du a thu hwnt.

mae tasglu cyngor ewrop ar drais yn erbyn menywod 2008 yn gwneud defnydd amlwg o waith ymchwil dr robinson. fe'i gwahoddwyd hefyd i gymryd rhan mewn dau brosiect oedd wedi'u hariannu gan gyngor ewrop ynghylch diogelu dioddefwyr rhag trais sy'n seiliedig ar ryw.

mae effaith gwaith ymchwil dr robinson i'w gweld hefyd yn y ddogfen bolisi ewropeaidd bwysicaf am y pwnc ers degawdau: convention for preventing and combating violence against women and domestic violence gan gyngor ewrop yn 2011.


dyma’n harbenigwyr

yr athro amanda l robinson

yr athro amanda l robinson

darllenydd mewn troseddeg

email
robinsona@caerdydd.ac.uk
telephone
+44(0) 29 2087 5401


this research was made possible through our close partnership with and support from: