ewch i’r prif gynnwys

rhybudd cynnar o rwystr cathetr troethol

sut mae datblygiad synhwyrydd wedi galluogi darogan rhwystrau cathetrau sydd wedi rhoi rhyddhad i filoedd o gleifion.

Image of the cross section of a blocked catheter

sylwodd jonathan shepherd, athro a llawfeddyg y genau a'r wyneb ym mhrifysgol caerdydd, ei fod yn trin mwy a mwy o ddioddefwyr ymosodiadau a gafodd eu gên a'u hesgyrn bochau wedi'u torri. nid oedd yr heddlu'n cael gwybod am dros hanner yr achosion hyn (65%).dywedodd yr athro shepherd: "roedd pobl ar fy mwrdd llawdriniaeth bob wythnos wedi'u hanafu gan rywun nad oedd erioed wedi mynd o flaen y llys. roedd y ffaith nad oedd yr heddlu'n cael gwybod am nifer fawr o droseddau treisgar yn agoriad llygad."

mesur trais

i astudio trais yn fanylach a'i atal yn fwy effeithiol, sefydlodd yr athro shepherd grŵp ymchwil trais a chymdeithas a'i changen atal, grŵp atal trais caerdydd. prototeip o bartneriaeth ddiogelwch oedd y grŵp olaf, ac mae wedi'i gynnwys fel enghraifft yn y ddeddf troseddau ac anhrefn.

datblygodd y grŵp trais a chymdeithas fodel caerdydd, sef ffordd newydd sbon o atal trais lle rhennir data o ysbytai gyda'r heddlu ac awdurdodau lleol. mae derbynyddion mewn adrannau achosion brys yn cofnodi'r lleoliad a'r arf a ddefnyddiwyd gan bobl a anafwyd mewn trais. mae'r wybodaeth hon yn cael ei gwneud yn ddienw ac fe'i chyfunir â data'r heddlu i lywio strategaethau a thactegau atal trais.

ein hymchwil ragorol

mae ein gwaith ymchwil wedi cael cydnabyddiaeth ryngwladol drwy ennill gwobr pen-blwydd y frenhines 2009, gwobr stockholm 2008 am droseddeg, a gwobr sellin-glueck 2003 cymdeithas troseddeg america.

lleihau trais yng nghaerdydd

drwy gyfrwng model caerdydd, mae'r grŵp wedi helpu i leihau trais cymunedol yn sylweddol:

  • haneru nifer y dioddefwyr trais a gafodd eu trin mewn adrannau achosion brys yng nghaerdydd rhwng 2002 a 2013
  • 39% yn llai o drais mewn adeiladau trwyddedig
  • gostyngiad o 42% yn y nifer a aeth i'r ysbyty o ganlyniad i drais a gofnodwyd gan yr heddlu (o'i gymharu â 14 o ddinasoedd tebyg yn y du)
  • arbed tua £5m y flwyddyn ar gostau iechyd, cymdeithasol a chyfiawnder troseddol caerdydd (arbedwyd £6.9m yn 2007).

mae gwaith ymchwil y grŵp wedi cael effaith tu allan i gaerdydd hefyd:

  • mae llywodraeth y du a'r coleg meddygaeth frys wedi mabwysiadu model caerdydd ar draws y du. yn 2012, roedd dwy o bob tair uned achosion brys a phartneriaeth diogelwch cymunedol wedi cymryd camau i fabwysiadu'r dull hwn.
  • mae llywodraeth yr iseldiroedd wedi ariannu rhaglen sy'n gweithredu model caerdydd yn saith ysbyty amsterdam. mae strategaeth genedlaethol wedi'i llunio i'w roi ar waith yn fwy eang, ar sail y canfyddiadau cychwynnol.
  • y grŵp a ddatblygodd y rhwydwaith goruchwylio trais cenedlaethol am y tro cyntaf ym 1995, ac mae'n cynnwys 117 o adrannau achosion brys yng nghymru a lloegr erbyn hyn. mae'r grŵp yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol am dueddiadau o ran trais ar sail gwybodaeth gan adrannau achosion brys. mae'r adroddiadau hyn wedi cynnig eglurder i dueddiadau dryslyd a nodwyd mewn data arolygon troseddau a'r heddlu.

dyma’n harbenigwyr

yr athro david williams

yr athro david williams

arweinydd thema y gwyddorau biofeddygol a llafar, athro microbioleg llafar, ysgol deintyddiaeth

email
williamsdd@caerdydd.ac.uk
telephone
+44 29207 42548
yr athro mark waters

yr athro mark waters

athro bioddeunyddiau

email
watersmg@caerdydd.ac.uk

detholiad o gyhoeddiadau

cysylltau cysylltiedig


this research was made possible through our close partnership with and support from: